דיני צבא:

המשפט הצבאי הוא תחום ייחודי אשר לעוסקים בו נדרש ידע רחב בתחומי המשפט הפלילי ותחומי המשפט המנהלי.
עם זאת, יש לשים לב כי עקב ייחודיותו של התחום, ידע במשפט הפלילי והמנהלי הוא הכרחי אך אינו מספק ונדרשת התמחות ייחודית. עורך דין לענייני צבא יכיר את הדינים השונים החלים בכל אחד מהמקרים הייחודיים החלים בדין הצבאי.
העבירות במערכת המשפט הצבאי, כוללות עבירות צבאיות, לצד עבירות שאינן צבאיות. משפט צבאי כולל עבירות צבאיות כמו היעדר מן השירות, עריקה, אי שמירתו של רכוש שהוא נשק, הטלת מום, השתמטות מפעולה מסוימת, אלימות כלפי מפקד, אלימות כלפי חייל, גניבה מחייל, ועוד. לעבירות אלו ייחודיות משפטית ופסיקה ייחודית שיש להכיר לעומק המצריכות עורך דין צבאי בעל ניסיון רב בעיסוק בסוג עבירות אלה.

לצד העבירות הצבאיות נשפטים בבית הדין הצבאי גם על עבירות שאינן צבאיות כמו: עבירות סמים קלות וחמורות, אלימות, עבירות בנשק, הונאה, קבלת דבר במרמה, שוחד הריגה, גרם מוות ברשלנות ועוד.
למעשה בכל הנוגע לדין הנהוג במסגרת בית דין צבאי, גם בעבירות אלו, שנדונות גם בפני בתי משפט אזרחיים הפסיקה, הפרשנות, המדיניות ורמת הענישה שונות מהמערכת האזרחית ובפועל על עורך דין צבאי להכיר את כל ההבדלים בצורה מוחלטת.
הנדונים בפני בית הדין הצבאי לרוב הם חיילים נורמטיביים או קצינים אשר תרמו רבות. עורך הדין המופיע בפני בתי הדין הצבאיים צריך לתת את הדעת, בעת טענותיו ופעולותיו גם לשוני של האוכלוסיה הנדונה בפני בית הדין הצבאי ובית המשפט הפלילי האזרחי.
בקיאות במשפט הצבאי דורשת גם הכרות עם התפקידים השונים במערכת הצבאית, שהיא נפרדת מהאזרחית והכרות עם המנהל הצבאי.

ייעוץ משפטי לעסקים קטנים ובינוניים:

לקוחותיו של עו"ד דבורה הינם עסקים קטנים ובינוניים, אותם מלווה בנאמנות ובמקצועיות בכל ענייניהם המשפטיים.
עו"ד דבורה מקפיד תמיד, על כך שההתקשרות בינו לבין לקוחותיו תהא יעילה כלכלית עבור הלקוח, והדבר נכון שבעתיים שעה שמייצגים עסקים, אשר בראש מעייניהם עומדים שיקולים כלכליים של עלות-תועלת.

השירות לעסקים, ניתן בעיקר על בסיס של 'ריטיינר' (תשלום חודשי קבוע) במסגרתו, מוענק לבית העסק מטרייה משפטית בכל הסוגיות הנגזרות מניהול עסק במדינת ישראל, לרבות :

ייעוץ משפטי צמוד בכל ענייניו השוטפים של בית העסק (לרבות דיני חוזים, דיני תאגידים, דיני עבודה, דיני צרכנות וכו').
ייצוג משפטי שוטף בכל ההליכים המשפטיים בהם מעורב העסק לרבות הגשת תביעות, הגנה מפני תביעות, הליכי הוצאה לפועל וכו'
עריכת הסכמים מסחריים מגוונים (לרבות הסכמים עם לקוחות, הסכמים עם ספקים, הסכמים עם עובדים, הסכמים עם עסקים אחרים וכו').
ייסוד חברות ותאגידים והשקעה בעסקים קיימים לרבות עריכת הסכמי מייסדים, עריכת תקנונים לחברות, עריכת הסכמי השקעה וכד'
גביית חובות שוטפים בהוצאה לפועל ובבתי משפט לרבות פתיחת תיקי הוצאה לפועל, הגשת תובענות בסכום קצוב, הגשת תביעות בסדר דין מקוצר, עיקולים בטרם אזהרה, הרמת מסך, אחריות דירקטורים וכו'
ייעוץ וייצוג בדיני עבודה וליווי בסכסוכים על רקע יחסי עובד-מעביד עריכת הסכמי העסקת עובדים ופרילנסרים, ייעוץ בדבר עמידה בדרישות חקיקת העבודה, ייצוג בבית הדין לעבודה, הגשת תביעות כנגד עובדים וכו'
ייעוץ וייצוג בדיני צרכנות (לרבות עריכת הסכמי התקשרות עם צרכנים, ניסוח תקנון לאתר אינטרנט, ייעוץ בדבר עריכת עסקאות מרחוק ועסקאות במסמך חסר, ניסוח כתבי הגנה לבית המשפט לתביעות קטנות וכו').

ליזמים חדשים וכן לזכיינים, מוענק ייעוץ משפטי, בשלבים הראשונים של הקמת החברה, לרבות ייעוץ בדבר הדרך האופטימלית ללקוח להתאגד ולנהל עסקיו (חברה, שותפות, עוסק מורשה, עמותה, אגודה וכו'),
סוגיות הנוגעות לבחירת שם לתאגיד והבטחת ייחודיותו (רישום חברה, רישום סימן מסחר, רישום דומיין וכו'), עריכת הסכמי מייסדים והסדרת הבעלות והשליטה בחברה, עריכת הסכמי השקעה והלוואות בעלים לחברה וכו'

המשפט המנהלי:

המשפט המנהלי שייך לתחום המשפט הציבורי, ומהווה את דיני המנהל הציבורי.
המשפט המנהלי עוסק בסמכותן של הרשויות המנהליות, בהליך המנהלי החל על עבודתן ובהפעלת שיקול הדעת המנהלי בהחלטות ובמעשים המתבצעים על ידן.
כללי המשפט המנהלי מסדירים את המבנה ואת היחסים הפנימיים של המנהל הציבורי, למשל, היחסים בין הממשלה לשר פלוני, או היחסים בין שר לבין הדרג המקצועי במשרד עליו הוא ממונה. בנוסף, המשפט המנהלי מסדיר את היחסים שבין הרשות המנהלית לפרט (האזרח), ובין הרשות המנהלית לעסקים ולתאגידים.
בעוד שבעבר התמקד המשפט המנהלי במערכת היחסים שבין המדינה לאזרח, כיום חלק הארי שלו עוסק בהסדרת פעילותם של עסקים ושל תאגידים פרטיים, במסגרת תהליך הרגולציה.

לרוב משפט מנהלי אינו מאפשר לתובע לקבל פיצוי כספי על עוול שנגרם לו. ההליך נועד לספק תגובה או פתרון. כמו כן, פרק הזמן בו ניתן לפעול במסגרת הליך מנהלי מוגבל, שכן שיהוי יכול להוביל לביטול ההליך ופסילתו.
עו"ד דבורה נותן מענה לאזרח הפשוט (ולמשלח ידו) אשר חש כי רשויות המדינה לרבות הרשויות המקומיות שלעתים נראות כל יכולות וההתמודדות מולם נראית לעתים כאבודה מראש.
אל לו לאזרח אשר חש כי נגרם לו עוול על ידי מי מרשויות אלה לוותר על זכויותיו.

דיני עבודה:

מדי שנה מוגשות לבתי הדין האזוריים והארציים לעבודה תביעות רבות הנוגעות להפרת זכויות עובדים. המשפט בישראל מכיר בזכויות בסיסיות להם זכאי כל עובד במשק, ללא תלות בהסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי. החוק קובע כי גם העובד אינו רשאי לוותר על זכויות אלו ופעמים רבות מבוטלים בבית הדין הסכמים חתומים אשר יש בהם עבירה על חוקי המגן.

גם הסכמים קיבוציים ונציגויות עובדים אינם יכולים לעבור על זכויות סוציאליות בסיסיות אלו ומטרתם העיקרית היא לשפר את תנאיו של העובד מעבר לרף החוקי. מגזרים מסוימים עובדים תחת הסכמים מיוחדים (לדוגמא העסקת עובדי מלון ביום כיפור), אך בכל מקרה אין החוק מתיר וויתור על זכויות המגן הבסיסיות.

האחריות על אכיפת חוקי המגן הללו מוטלת על משרד התמ"ת אך מכיוון שמספר הפקחים אינו כמספר העובדים, ואף לא מתקרב לכך, מופרות זכויותיהם של עובדים רבים, חדשות לבקרים. עובד אשר זכויותיו הופרו רשאי כאמור לפנות לבית הדין לעבודה.

חוקים אלו מסדירים זכויות כגון פיצויי פיטורין, הלנת שכר, שכר מינימום, ימי חופשה, ימי מחלה, תאונות עבודה, תשלום בעבור עבודת לילה ועוד.

עם זאת, חוקי המגן חלים רק במידה ומתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד. לעובדים חריגים (כגון מתנדבים, מוגבלים או פריסלנרים) ישנו דין מיוחד וכך גם לעובדי חברות קבלן וכוח אדם. רבים מן הדיונים בבתי הדין לעבודה סובבים סביב מעמדם של הצדדים והתקיימותם של יחסי עובד-מעביד ביניהם.

מגזרים מסוימים, כגון נשים או נוער, נהנים מחוקי מגן מיוחדים דוגמת חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער, חוק עובדים זרים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

מהן זכויות המגן העיקריות?

ימי חופשה – לכל עובד מגיעים מדי שנה ימי חופשה בתשלום. חוק חופשה שנתית מסדיר את כמות ימי החופשה, בד"כ כתלות בוותק, וקובע מתי יהיה ניתן לנצלם (למשל, לא ניתן לבצע חפיפה בין יום חופשה ליום מחלה)

שכר מינימום – חוק שכר מינימום מסדיר את השכר שיוענק לעובד בעבור עבודתו. החוק מסדיר גם את שכרם של מועסקים העובדים על פי שעות, וגם את של אלו העובדים על בסיס חודשי.

הגנת שכר – בחוק הגנת השכר הגדיר המחוקק את נושא הלנת השכר, לרבות המועד האחרון לתשלום המשכורת ודין הלנתה. בנוסף, קובע החוק כי הנפקת תלוש המשכורת לעובד הינה חובה חקוקה. כמו כן, מטיל החוק מגבלות על עיקול שכר וניכויים מסוימים משכרו של העובד (כגון הפחתת דמי הנסיעות משכרו).

חוק הודעת העובד – חוק מגן זה קובע כי הודעה המפרטת את משרתו של העובד תוגש לו לכשיתחיל לעבוד ולא יאוחר מ-30 יום מכניסתו לתפקיד.

חוק הודעה מוקדמת – מעסיקים רבים נוטים לפטר עובדים בניגוד לחוק זה הקובע כי בעת ניתוק ההתקשרות בין עובד למעביד, חייב הצד שקיבל את ההחלטה לידע את הצד השני באמצעות הודעה מפורטת בכתב. בנוסף, לא יכולה התפטרות להתבצע באופן מיידי והחוק מסדיר את כמות הימים המינימאלית אשר יכולה להקדימה (בד"כ בין שבועיים לחודש).

ימי מחלה –  עובד אשר אינו יכול להגיע לעבודתו בגין מחלה, זכאי לקבל תגמול בעבור הימים אשר החמיץ וזאת מתוקף חוק דמי מחלה. כמות ימי המחלה, אף היא, מוסדרת בחוק זה.

שעות עבודה ומנוחה – אחד מחוקי המגן החשובים להגנת זכויותיו של העובד הינו חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק זה מסדיר את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, את שעות המנוחה ואת השכר הנוסף אשר ישולם לעובד בגין שעות נוספות או עבודה בימי מנוחה. גם בחופש הדת עוסק חוק זה ובתוכו מוגדרת מנוחה שבועית באורך של 36 שעות (ימי שבת אצל בני הדת היהודית ושישי או ראשון בדתות אחרות) וזמני תפילה.

חוקי המגן במשפט הישראלי מגדירים זכויות נוספות אשר להם זכאי העובד כגון החזר נסיעות, ביטוח פנסיוני, תשלומים בגין עבודה בשבת, החמצת ימי עבודה בשל אבל ועוד.

דיני נזיקין:

דיני נזיקין עוסקים בסיטואציות משפטיות הכרוכות במצב בו אדם ניזוק בגוף או ברכוש ותובע על כך פיצוי מן הצד הפוגע. מומחי משפט הנדרשים לסוגיית דיני נזיקין ינסו לעמוד על שתי סוגיות עיקריות – האם גרימת הנזק אכן מוטלת על כתפיו של הפוגע לכאורה? ומהו הוא היקף הפיצוי המשקף את הנזק שנגרם.  לכאורה  – סוגיה פשוטה, אולם בפועל הערכת הפיצויים והוכחת האחריות על הנזק היא מלאכה מסובכת, המושפעת מדינים, פסיקות שונות, ותקדימים משפטיים, הדורשת את טיפולו של מומחה בענייני דיני נזיקין.

תביעת דיני נזיקין מצריכה סיוע של עורך דין, המכיר את השטח, את התהליך ואת הנפשות הפועלות. עורך דין המתמחה בתביעות של דיני נזיקין, יסייע בכל הפרוצדורות וידאג לאינטרסים של הלקוח, עד לקבלת הפיצוי.

עורך דין חיים דבורה מטפל  בתיקים רבים וכן עוסק בייצוג והופעות בבתי המשפט ובוועדות רפואיות לסוגיהן. מנהל תיקים  בבתי משפט ברחבי הארץ ופועל בשיתוף פעולה עם שורה ארוכה של רופאים בכירים ומומחי ביטוח.  

הטיפול במשרד מבוצע בליווי מיטב המומחים הרפואיים בתחומי האורתופדיה, נוירולוגיה, א.א.ג, רפואה פנימית, פסיכיאטריה ועוד, ומקיים קשר אישי ורציף עם המומחים לצורך מתן הערכות, ייעוץ וחוות דעת רפואיות-משפטיות בתחום נזקי הגוף, תוך מתן מענה מקצועי ומקיף החל מהשלבים הראשוניים של הטיפול בתביעה.

מאחורי המשרד ניסיון של טיפול משפטי בתיקי נזיקין, ייצוג משפטי של מומחה שמאחוריו ניסיון בתחום יבטיח ללקוח את שמירת זכויותיו, והשבת פיצויים הולמים על כל נזק שנגרם לו. 

דיני הביטוח הלאומי:

ביטחון סוציאלי הוא הידיעה של הפרט שיוכל להתקיים בכבוד גם אם יאבד את היכולת לפרנס את עצמו ואת משפחתו. ביטחון סוציאלי הוא מרכיב מרכזי של מדינת רווחה.

להבטחת ביטחון סוציאלי משמשים אמצעים אחדים:

ברמת המדינה: ביטוח לאומי, המבטיח סיוע במקרים של נכות, פגיעה בעבודה, זקנה ועוד. ביטוח בריאות, המבטיח שירותי בריאות בסיסיים לכל תושב. מימון אמצעים אלה נעשה באמצעות מיסים ייעודיים (בישראל: דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות).

ברמת ארגוני העובדים: הסכמים לביטוח פנסיוני לעובדים, המבטיחים לעובד ולמשפחתו פרנסה במקרים של נכות, מוות וזקנה.

ברמת הפרט: רכישת ביטוחים אישיים להרחבת הכיסוי הניתן בשני הרבדים הקודמים בתחומי ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות.

בחלק מהמקרים גמלאות הביטחון הסוציאלי הן בהתאם להכנסה המבוטחת, ובמקרים אחרים הגמלאות הן בסכום אחיד, או בסכום הנגזר מצורכי המבוטח.

למה עורך דין מומחה לתביעות ביטוח לאומי?

הצורך בעורך דין בעת הגשת הבקשה למימוש זכויות וקבלת גמלאות מביטוח לאומי הוא צורך בסיסי ואיננו מותרות. המקרים הרבים, עליהם אנו שומעים בתקשורת שאזרחים נאבקו על קבלת זכויות מול הביטוח הלאומי, הם הוכחה לכך שאין סיכוי לניהול הליך משפטי מול הביטוח הלאומי ללא עורך דין מומחה בתחום.

תקנות וחוקי הביטוח הלאומי הינם רבים ומסורבלים ומשתנים כמעט מדי שנה. רק עו"ד ביטוח לאומי, בקי ומנוסה שמתמצא בחקיקה ובפסיקה הענפה והמורכבת של הביטוח לאומי יכול לסייע לך לזכות בתביעה. יישום החוקים והתקנות הנוגעות לביטוח לאומי והפרשנות לכך, הם עניין משפטי מובהק שרק עורך דין ביטוח לאומי שהתמחה בנושא, יכול להשיג לתובע את מלוא זכויותיו ולהיאבק על כך בערכאות המשפטיות הנדרשות.

גמלאות ביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי מלווה כל אדם  לכל אורך חייו, מהריון ועד אחרי הפטירה.

הביטוח הלאומי מעניק גמלאות וקצבאות שונות לכל אחד מתושבי מדינת ישראל:

 • שמירת הריון לאם
 • דמי לידה
 • גמלת ילד נכה
 • קצבת נכות כללית
 • נכות מעבודה
 • ניידות
 • קצבת זקנה
 • קצבת שאירים
 • קצבת תלויים
 • שירותים מיוחדים
 • סיעוד
 • דמי קבורה

כל אחת מהגמלאות והקצבאות הללו מופיעה בחוק הביטוח הלאומי, אבל  כדי לקבל את הגמלה או הקצבה יש צורך בפנייה לביטוח הלאומי. לעתים, זהו הליך רגיל של מילוי טפסים וצירוף מסמכים ולעתים זהו תהליך מסורבל ומסובך, הדורש ידע ומומחיות מקצועית של עורכי דין המתמחים בתביעות ביטוח לאומי.

תביעות נגד הביטוח הלאומי המזכים בגמלה או מענק כספי

אבטלה, הבטחת הכנסה, נכות כללית, נכות נפגעי עבודה, דמי לידה, דמי מזונות, דמי תאונה מחלות מקצוע, קצבת זקנה ושאירים, גמלת סיעוד, גמלה לילד נכה, גמלת ניידות, נפגעי גזזת, נפגעי פוליו, נפגעי פעולות איבה, פשיטת רגל ופירוק ועוד.

חלק לא מבוטל מהתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבאות או גמלאות נדחות על ידי פקידי הביטוח הלאומי  מסיבות שונות. במקרה כזה, אין צורך לוותר על הזכויות, אלא לפנות  להליך משפטי בלווי של עורך דין מומחה לביטוח לאומי. ההליך כולל הגשת תביעה לבית הדין לעבודה נגד המוסד לביטוח לאומי. תביעה שהיא התחלה של תהליך שיכול להמשך זמן רב.

תהליך תביעת הביטוח הלאומי

אם אתה חושב לתבוע את הביטוח הלאומי באחד מהתחומים האלה חשוב שתדע:

כי הצעד הראשון למימוש זכויות ולקבלת פיצוי, גמלה או מענק מהמוסד לביטוח לאומי, מתחיל בהגשת תביעה. בין אם מדובר בתאונת עבודה, נכות כללית או זמנית, מחלת מקצוע או כל דרישה אחרת.

כל שנה, מוגשות אלפי תביעות ביטוח לאומי, העוברות דרך מנגנון בירוקרטי והליכים מורכבים עד שמתקבלת החלטה .ייצוג משפטי ע"י עורך דין מנוסה ובקיא בשאלות המשפטיות העולות מן התביעה, יעלה במידה ניכרת את סיכויי הצלחתה.

מאחר ומדובר בנושאים שונים שבהם עוסק הביטוח הלאומי, הליך התביעה שונה מנושא לנושא. הדברים המשותפים הם: איסוף והכנת חומר התביעה כולל מסמכים מרשויות שונות, חוות דעת רפואיות, תלושי משכורת ועוד. לכן, חשוב לפנות לעו"ד מומחה לביטוח לאומי מיד בתחילת התהליך כדי לקבל ייעוץ מתאים בהכנת תיק התביעה.

למה משרד עו"ד חיים דבורה?

עו"ד חיים דבורה, יוצא מחלקת הבג"צ של המוסד לביטוח לאומי צבר ניסיון פרקטי עשיר בתביעות הביטוח הלאומי ופועל להסדיר כל הנדרש למימוש זכויותיהם של אנשים עם נכויות או מוגבלויות, לצורך קבלת קצבה וגמלאות מהביטוח הלאומי ומגורמים נוספים.

עורך דין חיים דבורה, מתמצא בחקיקה ובפסיקה הענפות והמורכבות הקיימות בביטוח לאומי. עורך דין חיים דבורה ידאג להעניק כל ייעוץ ומידע הדרושים ללקוחותיו וילווה אותם לאורך כל ההליך אל מול הביטוח הלאומי החל מבנית תיק רפואי ואיסוף כל הרישומים הרפואיים, חוות דעת מומחה, הגשת תביעה מסודרת, ייצוג בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי, ייצוג בוועדות ערר וייצוג בבית דין לעבודה במידת הצורך.

השירות במשרד הוא על בסיס הצלחה, כלומר רק במידה והלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי או גמלה ישולם שכ"ט.